κρίσιμο για την επιβίωση της εταιρείας τρίμηνο

The point here is word order:  In English you cannot embed a prepositional phrase (για την επιβίωση) between an adjective and noun, except for a few special instances.   What will you do in this case?

 

back