ΑΝΑΦΕΡΩ

A problem for translators and writers is to find the appropriate English equivalent for αναφέρω and, which is not quite the same thing, for αναφέρομαι.   First thoughts go to "report", and then perhaps to "refer" and "mention". But the choices made by translators are much broader than this.  Below are some examples taken from the European Union parliamentary debates for 1996, as extracted using a Multilingual Parallel Concordancer.  Because of the way the files of the debates are constructed, it is not possible to know what is the original language used by the speaker.  Thus, the English and Greek could be translations of each other, or both could be translations from an original in a third language.

Ένα πρόβλημα για τους μεταφραστές είναι ποια είναι η κατάλληλη αντίστοιχη αγγλική λέξη για τα "αναφέρω" και "αναφέρομαι".  Η πρώτη μας σκέψη ίσως θα ήταν τα report, ή refer,  ή mention.  Αλλά οι μεταφραστές συχνά χρησιμοποιούν λέξεις από πολύ ευρύτερο φάσμα.  Παρακάτω παρουσιάζω μερικά παραδείγματα από τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Όπως δουλεύει το πρόγραμμα Multilingual Parallel Concordancer, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν η γλώσσα-πηγή και η γλώσσα-στόχος.  Έτσι τα παραδείγματα μπορει να είναι από αγγλικά ως γλώσσα-πηγή, ή από ελληνικά, ή ακόμη από μια τρίτη γλώσσα, οπότε και το αγγλικό και το ελληνικό παράδειγμα είναι μεταφρασμένα.  Ωστόσο, τα παραδείγματα προσφέρονται  ως κίνητρο για σκέψη και συζήτηση.

 

1  Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση του κ. Blak ... Madam President, I wish to speak with reference to Mr Blak's report ...
2  δεν χρειάζεται να αναφερθώ με λεπτομέρειες στη σημασία της διεθνής συνεργασίας I do not need to explain in detail why international cooperation is so important
3  θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία There are two points which I should like to raise
4  εκεί αναφέρεται σαφώς ότι πριν από κάθε ψηφοφορία  μπορεί να ζητηθεί η διαπίστωση της απαρτίας They make it quite clear that a request for the quorum to be established can be made before any vote
5  η έκθεση αναφέρεται σε πολλά σημαντικά αντικείμενα The report looks at a number of key issues
6  θα επιθυμούσα να μην αναφέρουμε τον όρο πρόβλημα στη συζήτησή μας I should like to keep the word problem out of the discussion
7  - το αναφέρω με ειλικρίνεια και χωρίς υπερβολές -  - and this is no exaggeration -
8  τα καθορισμένα μέγιστα δυνατά μήκη, τα οποία αναφέρονται στο σημείο 1.1 The maximum lengths laid down in point 1.1

 

 Τι γνώμη έχετε για τις αντιστοιχίες;  Όπως θα έχετε παρατηρήσει, δεν υπάρχει απλή αντιστοιχία ρήματος προς ρήμα - οι "μονάδες μετάφρασης" είναι συνήθως ολόκληρες φράσεις.  Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι το αγγλικό κείμενο έχει ένα ύφος απλό, σαν να πρόκειται για κουβέντα..  Βλ. π.χ. την έκφραση looks at στο παράδειγμα 5

  Do you think the examples make reasonable equivalents?  Note that in most of the cases cited here, there is no simple verb-to-verb equivalent; the unit which has been translated is larger than the simple verb.  Notice also the tendency to informal style in English - looks at in (5) for instance.

 

back